Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 19 Μάρτιος 2019 12:26

Πρόσκληση για συμμετοχή σε 4η διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας, Π.Ε. Ηλείας για το σχολικό έτος 2018-2019

Πρόσκληση για συμμετοχή σε 4η διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας, Π.Ε. Ηλείας για το σχολικό έτος 2018-2019, (μαθήματα κολύμβησης, άγονα δρομολόγια προηγούμενων διαγωνιστικών διαδικασιών, νέα δρομολόγια λόγω μεταγραφών & ακραίων καιρικών φαινομένων) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 62.671.50 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 / τ.Α΄/ 06-09-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Τ.Α΄/08-08-2016) με διάρκεια των συμβάσεων όχι πέραν της 30.06.2019, κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/03/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ.

 Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 28/03/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 19 Μάρτιος 2019 12:58