Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 27 Μάρτιος 2019 18:27

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΥΔΙΑ-ΜΟΝΩΤ. ΥΛΙΚΟ κ.λ.π. Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Η Π.Δ.Ε - Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ δημοσιεύει την:

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι του ποσού συνολικά των 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που αφορά κάλυψη του κόστους για την επιτακτική ανάγκη α) την προμήθεια 700 κεραμιδιών, την προμήθεια μονωτικού υλικού για επιφάνεια 105 τ.μ. και την προμήθεια ειδικής μεμβράνης 180 τ.μ. (ΟΜΑΔΑ 1) β) τις εργασίες επισκευής και συντήρησης της κεραμοσκεπής του Κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλ/νιας στο Μεσολόγγι λόγω εισροής υδάτων και εργασίες τοποθέτησης των προαναφερόμενων υλικών προς προμήθεια (ΟΜΑΔΑ 2), όπως αναλυτικά αναφέρονται στον σχετικό Πίνακα του Παραρτήματος A, της παρούσης Πρόσκλησης"

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημέρα λήξης διενέργειας της παρούσης διαδικασίας ήτοι 01η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 π.μ. στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού, στο κτίριο του Διοικητηρίου Π.Ε. Αιτωλ/νίας Μεσολόγγι, τ.κ. 30200.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 2 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

Συνημμένα η Πρόσκληση και το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 28 Μάρτιος 2019 00:53