Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 13 Μάιος 2019 13:40

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής για συναντήσεις στην Ιταλία, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου INCUBA

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής για συναντήσεις στην Ιταλία, στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «INCUBA» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της δαπάνης.