Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 22 Μάιος 2019 13:51

Διακήρυξη προμήθειας ελαστικών οχημάτων Π.Ε. Αιτωλ/νίας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας - Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας διενεργεί Ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης/«Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. ΑΙτωλ/νιας για το έτος 2019 της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας – Π.Δ.Ε., συνολικού προϋπολογισμού έως 40.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς συνολικά για τα Είδη της Διακήρυξης».

Ο προϋπολογισμός είναι 40.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.

 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ την 9η Ιουνίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 14:30 μ.μ

Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών την 14α Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 22 Μάιος 2019 15:41