//
Πέμπτη, 09 Δεκεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 05 Ιούνιος 2019 14:25

Συνοπτικός διαγωνσμός για την ανάθεση υπηρεσιών του Προγράμματος CI-NOVATEC

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη: α) υπηρεσιών καθορισμού των ερωτηματολογίων που θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή δεδομένων επισκεπτών, β) διοργάνωση τριών σεμιναρίων και γ) υπηρεσιών για τη συλλογή δεδομένων που θα ενσωματωθούν στο χώρο αποθήκευσης της πλατφόρμας, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 28.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «CI-NOVATEC - Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα - Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems», με κωδικό έργου ΜΙS: 5003479», ΣΑΕΠ 301/6: 2018ΕΠ30160019, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Διακρατικό Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα - Ιταλία V/A 2014-2020 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 05 Ιούνιος 2019 15:18