Σάββατο, 06 Ιουνίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 12 Ιούνιος 2019 07:20

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού υπηρεσιών για το έργο BALKANET

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Υλοποίηση ενεργειών επικοινωνίας, παραγωγής έντυπου υλικού προβολής,διοργάνωσης εκθέσεων, συναντήσεων και θεματικών εργαστηρίων και εκπόνησης μελετών,για τις δράσεις του έργου BALKANET – BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINABLE INNOVATIONS IN THE AGROFOOD SECTOR» στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020 MIS : 5013497, Κωδικός Έργου: BMP1/1.2/2469/2017, ΣΑΕΠ 601/6: 2017ΕΠ60160012

Προϋπολογισμός: Εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (63.674,40 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το έργο υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (85%) και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (15%)

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 12 Ιούνιος 2019 10:46