Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Κυριακή, 07 Ιούλιος 2019 12:44

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Κράθη και κλάδων ή όμορων χειμάρρων α

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμούμέσω   ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής  του έργου: «Εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Κράθη και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας», προϋπολογισμού: 1.000.000,00 € (με ΦΠΑ).

Το έργο θα εκτελεστεί στην Π.Ε. Αχαΐας και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 501) ως υποέργο του έργου με τίτλο: «Συντήρηση-αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ», με Κ.Α: 2015ΕΠ50100002.

Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 07 Ιούλιος 2019 17:19