Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 08 Αύγουστος 2019 07:52

Ορισμός νέας ημερομηνίας υποβολής & αποσφράγισης φακέλων προσφορών του ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤ/ΣΗ-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ε. Ο ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ » , ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤ/ΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ-ΣΕΚΟΥΛΑ-ΓΕΦΥΡΑ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ-ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ -ΔΙΑΣΤ/ΣΗ Μ Ε Ε.Ο ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ-ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Ορισμός νέας ημερομηνίας υποβολής & αποσφράγισης φακέλων προσφορών του

ΕΡΓΟΥ:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΚ 2013ΕΠ50100014», ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ-ΣΕΚΟΥΛΑ-ΓΕΦΥΡΑ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ-ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ-ΔΙΑΣΤ/ΣΗ ΜΕ Ε.Ο ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ-ΤΡΙΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού: 1.850.000,00 € μετά του Φ.Π.Α..

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1685/2019 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκαν  νέες ημερομηνίες υποβολής και αποσφράγισης προσφορών για το ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΚ 2013ΕΠ50100014» , ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ-ΣΕΚΟΥΛΑ-ΓΕΦΥΡΑ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ-ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ-ΔΙΑΣΤ/ΣΗ ΜΕ Ε.Ο ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ-ΤΡΙΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού: 1.850.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 83003και συγκεκριμένα:

  1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης τηςπροθεσμίας υποβολής των προσφορών την 20-8-2019 ημέρα Tρίτη και ώρα 14:30μμ.
  2. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 26-8-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ

 

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 08 Αύγουστος 2019 11:08