Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 29 Αύγουστος 2019 12:11

Διακήρυξη προμήθειας γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού Π.Ε. Αιτωλ/νίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  - Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού  - Τμήμα Προμηθειών,

αναρτά την με θέμα: "Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, Άνω των ορίων, με τίτλο: «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού Α4 και Α3 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νιας και Υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (ΚΕΔΔΥ, Α/θμια Εκπαίδ., Β/θμια Εκπαιδ.), συνολικού προϋπολογισμού 85.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά Ομάδα Ειδών, με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερις (4) ομάδες».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

«Προμήθεια Γραφικής Ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού Α4 και Α3 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νιας και Υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (ΚΕΔΔΥ, Α/θμια Εκπαίδ., Β/θμια Εκπαιδ.), συνολικού προϋπολογισμού 85.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά Ομάδα Ειδών, με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερις (4) ομάδες»

CPV

30197630, 30199000, 22851000,30192700, 30199700.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

85.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ   ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα, από Οικονομική άποψη, προσφορά βάσει τιμής συνολικά για κάθε Ομάδα Ειδών της Διακήρυξης.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερις (4) Ομάδες.

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν και για όλες τις Ομάδες και πάντα για το σύνολο των ειδών κάθε Ομάδας της Διακήρυξης

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

360 ΗΜΕΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μέχρι ολοκλήρωσης της παραλαβής του αντικειμένου Προμήθειας

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

www.promitheus.gr του ΕΣΗΔΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα, από Οικονομική άποψη, προσφορά βάσει τιμής συνολικά για κάθε Ομάδα Ειδών της Διακήρυξης.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερις (4) Ομάδες.

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν και για όλες τις Ομάδες και πάντα για το σύνολο των ειδών κάθε Ομάδας της Διακήρυξης

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

360 ΗΜΕΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μέχρι ολοκλήρωσης της παραλαβής του αντικειμένου Προμήθειας

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

www.promitheus.gr του ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ

ΑΜΕΣΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ (Αρ.79081)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

30 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

4 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 04 Σεπτέμβριος 2019 13:15