Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020
Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019 11:46

Διακήρυξη έργου «Αντιπλημμυρικά έργα στο ποταμό Πείρο, πλησίον οικισμού Μοιρέϊκα»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα στο ποταμό Πείρο, πλησίον οικισμού Μοιρέϊκα» με προϋπολογισμό: 1.250.000,00 EURO μετά του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με CPV: 45246410-0 κωδικός NUTS: EL632 και κωδικός έργου στο ΕΣΗΔΗΣ: 85739

Το έργο απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Υδραυλικά.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29/10/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:30 π.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 04/11/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:30 π.μ.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 3 της Διακήρυξης.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019 12:01