Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 28 Νοέμβριος 2019 12:18

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υλικών σήμανσης προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 28 Νοέμβριος 2019 14:14