//
Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 06 Δεκέμβριος 2019 13:00

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Θολοπόταμος και κλάδων ....

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Θολοπόταμος και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού Π.Ε Αχαΐας», προϋπολογισμού: 500.000,00 € (με ΦΠΑ).

Το έργο θα εκτελεστεί στην Π.Ε Αχαΐας και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 501) ως το 1ο υποέργο του έργου με τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαίας», με Κ.Α: 2015ΕΠ50100002.

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (www.pde.gov.gr), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ.10.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 06 Δεκέμβριος 2019 13:08