Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 11 Δεκέμβριος 2019 12:54

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μυοκτονία - απολύμανση χώρων Π.Ε. Αιτωλ/νίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

αναρτά την με θέμα: "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη κόστους Παροχής Υπηρεσιών για τα εξής περιγραφόμενα Τμήματα ήτοι: α) ΤΜΗΜΑ Α που αφορά την παροχή υπηρεσίας για έκτακτη Απεντόμωση - Απολύμανση του χώρου του πρώην Μηχανολογικού Εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος του αρχείου Υπηρεσιών και ως όρχος Οχημάτων της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, προϋπολογισμού 3.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και β) ΤΜΗΜΑ Β που αφορά την παροχή υπηρεσιών συστηματικής μυοκτονίας και απολύμανσης γενικότερα στο κτίριο της Π.Ε. Αιτωλ/νιας λόγω εμφάνισης τρωκτικών, προϋπολογισμού 2.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παραρτήματος A1 & Α2 της παρούσης Πρόσκλησης".

Η Διαδικασία εκκινείτε με την ανάρτησή της στην ηλεκτρονική Πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ, και διαρκεί πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες.

 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημέρα λήξης διενέργειας της παρούσης διαδικασίας ήτοι 16η Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού, στο κτίριο του Διοικητηρίου Π.Ε. Αιτωλ/νίας Μεσολόγγι, τ.κ. 30200.

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 17 Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 μ.μ.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 11 Δεκέμβριος 2019 19:26