Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Σάββατο, 21 Δεκέμβριος 2019 17:20

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαχείριση και τη λειτουργία Μουσικού Εργαστηρίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου CROSS THE GAP

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη για τη διαχείριση και τη λειτουργία του Μουσικού Εργαστηρίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου“CROSS THE GAP: Accessibility for social and culturalinclusion” (Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη),συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών.