Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 13 Φεβρουάριος 2020 11:34

Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών με Ιατρό Εργασίας για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας

Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών, διάρκειας ενός (1) έτους, με ιατρό που κατέχει και ασκεί την κατάλληλη ειδικότητα ή εμπειρία, για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 3850/2010, μέχρι του ποσού των 5.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο της δαπάνης.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 13 Φεβρουάριος 2020 11:47