Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 19 Μάιος 2020 12:54

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (δύο φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών κι ενός εξυπηρετητή) για τις ανάγκες του έργου «AUTHENTIC-OLIVE-NET»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (δύο φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών κι ενός εξυπηρετητή) για τις ανάγκες του έργου "AUTHENTIC-OLIVE-NET" συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 20 Μάιος 2020 13:54