Δευτέρα, 06 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 30 Ιούνιος 2020 10:21

Συντήρηση σήμανσης & ασφάλισης εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Αχαΐας

Εργολαβία: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ »
Προϋπ/σμός Μελέτης: 600.000 € (με Φ.Π.Α.) ή 483.870,96 € (χωρίς Φ.Π.Α)
του Υποέργου: «Συντήρηση – βελτίωση Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος»


του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ –
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)»
Χρηματοδότηση Έργου: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ) : 2014ΕΠ50100002
Κωδικός CPV σύμβασης: 45233139-3
Κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων: EL633

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 30 Ιούνιος 2020 13:45