Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 22 Ιούλιος 2020 10:30

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αρδευτικό έργο Μαρμάρων Δ.Ε. Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμούμέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αρδευτικό έργο Μαρμάρων Δ.Ε. Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας», προϋπολογισμού: 250.000,00 € (με ΦΠΑ).

Το έργο θα εκτελεστεί στην Π.Ε Αχαΐας και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 001) ως έργο με Κ.Α: 2019ΕΠ00100044.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 23 Ιούλιος 2020 10:28