Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 17 Σεπτέμβριος 2020 09:20

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Προμήθεια ειδών για την ανακαίνιση του ισογείου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας στο πλαίσιο του έργου «Holistic networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBs» – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια ειδών για την ανακαίνιση του ισογείου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας στο πλαίσιο του έργου “Holistic networking of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBs” – Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020», προϋπολογισμού 189.261,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.προσφορά βάσει τιμής.
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 21 Σεπτέμβριος 2020 13:39