Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 05 Νοέμβριος 2020 14:08

Δημοπράτηση του έργου: «Βελτίωση, ασφαλτόστρωση της Επαρχιακής Οδού 21 από Τσιβλό έως Άνω Ποταμιά» με προϋπολογισμό 1.500.000 € μετά του ΦΠΑ

  1. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση, ασφαλτόστρωση της Επαρχιακής Οδού 21 από Τσιβλό έως Άνω Ποταμιά» με προϋπολογισμό: 1.500.000 €μετά του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,με CPV: 45233141-9 κωδικός NUTS: EL632 και κωδικός έργου στο ΕΣΗΔΗΣ: 91761.

Η μελέτη του παρόντος έργου αφορά έργα Βελτίωσης, ασφαλτόστρωσης τμήματος της 21ης Επαρχιακής Οδού από Τσιβλό έως Άνω Ποταμιά, το οποίο σήμερα είναι χωματόδρομος και χρησιμοποιείται για αγροτικές εργασίες. Η οδός είναι σχετικά καλής βατότητας με πλάτος 5-6 μέτρα, συνολικού μήκους 4.100μ. Με την συγκεκριμένη μελέτη βελτίωσης πρόκειται να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για την ασφαλτόστρωση της οδού εντός του υπάρχοντος διανοιγμένου πλάτους του οδοστρώματος.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 06 Νοέμβριος 2020 09:56