Τρίτη, 06 Δεκεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 24 Νοέμβριος 2020 22:50

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για το έργο «Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 25 Νοέμβριος 2020 13:52