Κυριακή, 20 Ιουνίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 13 Ιανουάριος 2021 11:27

Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που προκηρύχθηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 349298/22030/28.12.20 (ΑΔΑΜ20PROC007934742) διακήρυξη – ΑΑ 103740 -ΑΟΕ 23/2021 (ΑΔΑ ΨΝ457Λ6-ΡΝΒ)

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 14 Ιανουάριος 2021 14:34