//
Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 22 Ιανουάριος 2021 14:28

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για το υποέργο με τίτλο: «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΛΑΡΙΣΣΟ ΠΟΤΑΜΟ» προϋπολογισμού 300.000,00 €

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για το υποέργο με τίτλο: «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΛΑΡΙΣΣΟ ΠΟΤΑΜΟ», προϋπολογισμού 300.000,00 €, με κωδικό έργου 2019ΕΠ00100042.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμούμέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΛΑΡΙΣΣΟ ΠΟΤΑΜΟ», προϋπολογισμού 300.000,00 €, με κωδικό έργου 2019ΕΠ00100042.

Το έργο θα εκτελεστεί στην Π.Ε. Αχαΐας και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 001 στην οποία εντάχθηκε με την 53517/20.05.2019 (ΑΔΑ: ΩΙΞΦ465ΧΙ8-ΑΞ3) απόφαση Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης με την οποία εντάχθηκε στη ΣΑΕΠ 001 ως υποέργο του αναγραφόμενου με κωδικό 2019ΕΠ00100042 έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΛΑΡΙΣΣΟ ΠΟΤΑΜΟ» με προϋπολογισμό 315.000.000€.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 22 Ιανουάριος 2021 15:02