Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 09 Φεβρουάριος 2021 10:18

Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ICON - WOMEN»

Επισυνάπτονται οι οριστικοί πίνακες βαθμολογίας προσόντων των υποψηφίων για τις θέσεις εξωτερικών συνεργατών που αφορούν την αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/οικ.5814/115/11.01.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού έργου «ICONWOM-EN”- Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization in WOMen Enterprises/ Ενσωμάτωση Καινοτομίας, Προώθηση και Οργάνωση Συνεργατικών Σχηματισμών Γυναικείων Επιχειρήσεων, με κωδ. ΜΙS:5003919,που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» και αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης ΑΔΑ: ΨΜ287Λ6-1ΦΜ.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2021 17:26