Τετάρτη, 05 Οκτωβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 22 Φεβρουάριος 2021 09:53

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας για την ωρίμανση της μελέτης ..

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, της υπηρεσίας με τίτλο «Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας για την ωρίμανση της μελέτης κατασκευής γέφυρας στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων Κλειτορίας» προεκτιμώμενης δαπάνης 40.000,00€ με Φ.Π.Α (, με χρηματοδότηση από τους Κ.Α.Π. Π.Ε. Αχαΐας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διά της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας , προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας για την ωρίμανση της μελέτης κατασκευής γέφυρας στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων Κλειτορίας» προεκτιμώμενης δαπάνης 40.000,00€ με Φ.Π.Α..

Με την υπ’ αριθμ 148/31-8-2020 (ΑΔΑ:9Ο5Σ7Λ6-5Ν7) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΕ, εγκρίθηκε η προένταξη της υπηρεσίας Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας για την ωρίμανση της μελέτης κατασκευής γέφυρας στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων Κλειτορίας» προεκτιμώμενης δαπάνης 40.000,00€ με ΦΠΑ στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) 2020-2021 της ΠΕ Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 22 Φεβρουάριος 2021 13:09