Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 26 Φεβρουάριος 2021 14:54

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για το υποέργο με τίτλο: «Κατασκευή στεγάστρων και διαμόρφωση αύλειου χώρου στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών: Ο Άγιος Ανδρέας»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή στεγάστρων και διαμόρφωση αύλειου χώρου στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών “Ο Άγιος Ανδρέας”», προϋπολογισμού 505.000,00€, με κωδικό έργου 2019ΕΠ00100017.

Το έργο θα εκτελεστεί στην Π.Ε Αχαΐας και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 001 στην οποία εντάχθηκε με την 23310/22.02.2019 (ΑΔΑ: ΨΣΠΤ465ΧΙΒ-ΑΘ7) απόφαση Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης με την οποία εντάχθηκε στη ΣΑΕΠ 001 ως υποέργο του αναγραφόμενου με κωδικό 2019ΕΠ00100017 έργου «Κατασκευή στεγάστρων και διαμόρφωση αύλειου χώρου στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών “Άγιος Ανδρέας”» με κωδικό 2019ΕΠ00100017 με προϋπολογισμό 510.000.000€.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 26 Φεβρουάριος 2021 17:56