Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Κυριακή, 28 Φεβρουάριος 2021 20:54

Διακήρυξη έργου: «Εκσυγχρονισμός αθλητικών υποδομών στο δήμο Δυτικής Αχαΐας»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ» με προϋπολογισμό: 303.000,00 EURO μετά του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με κωδικός NUTS: EL632 και κωδικός έργου στο ΕΣΗΔΗΣ: 117705.
Το έργο απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Οικοδομικά και Πρασίνου.


Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23/03/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:30 π.μ..
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30/03/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:30 π.μ..
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 3 της Διακήρυξης.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.pde.gov.gr.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 12/03/2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 16/03/2021.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 01 Μάρτιος 2021 14:15