Κυριακή, 16 Μαΐου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 09 Μάρτιος 2021 11:04

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών γιατρού εργασίας για το προσωπικό της Π.Ε. Ηλείας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για το προσωπικό της Π.Ε. Ηλείας, διάρκειας ενός (1) έτους, μέχρι του ποσού των 4.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (4.960,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 09 Μάρτιος 2021 15:52