Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 10 Μάρτιος 2021 13:03

«Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης»

Ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, άνω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας (Υποέργο) με τίτλο:«Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», με προϋπολογισμό Υποέργου: 929.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β΄ Πύργου», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», στη Δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016071841, συνολικού προϋπολογισμού Πράξης: 2.199.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 10 Μάρτιος 2021 14:08