Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 23 Απρίλιος 2021 13:25

«Κατασκευή στέγαστρων και διαμόρφωση αύλειου χώρου στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ”», με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 N.4412/2016 προϋπολογισμού εργασιών 402.316,98€, και συνολικού προϋπολογισμού με Απολογιστικά (με ΓΕ & ΟΕ), Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 505.000,00€.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 23 Απρίλιος 2021 14:53