Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 17 Μάιος 2021 10:07

Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης για τη συντήρηση, επανατοποθέτηση και απεγκατάσταση στο τέλος της θερινής περιόδου της συσκευής αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ στη θάλασσα (Seatrac), στην παραλία Κατακόλου για το έτος 2021

Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης για την συντήρηση, επανατοποθέτηση και απεγκατάσταση στο τέλος της θερινής περιόδου της συσκευής αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ στη θάλασσα (Seatrac), στην παραλία Κατακόλου για το έτος 2021, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των >3.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής».

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 17 Μάιος 2021 16:11