Δευτέρα, 02 Αυγούστου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 24 Μάιος 2021 08:01

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης της ετήσιας ασφάλισης των αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργων ευθύνης της Π.Ε. Ηλείας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης της ετήσιας ασφάλισης των αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργων ευθύνης της ΠΕ Ηλείας, για 12 μήνες, μέχρι του ποσού των 6.500,00 ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο των ασφαλιζομένων οχημάτων.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 24 Μάιος 2021 15:19