Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 15 Ιούνιος 2021 11:17

Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων και δεμάτων σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας

Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων και δεμάτων σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας, για ένα έτος από την υπογραφή της, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 15 Ιούνιος 2021 13:41