Σάββατο, 01 Οκτωβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 24 Ιούνιος 2021 12:35

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ανάθεση σύμβασης: Διενέργεια αναλύσεων για τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων, εμφιαλωμένων νερών, θαλασσινών νερών, κολυμβητικών δεξαμενών, ανίχνευσης βακτηριδίου της legionella από συστήματα κλιματισμού Π.Ε. Ηλείας

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την ανάθεση σύμβασης: «Διενέργεια αναλύσεων για τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων, εμφιαλωμένων νερών, θαλασσινών νερών, κολυμβητικών δεξαμενών, ανίχνευσης βακτηριδίου της legionella από συστήματα κλιματισμού και συστημάτων ύδρευσης κτιριακών συγκροτημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για 12 μήνες», συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 7.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο των εργασιών.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 24 Ιούνιος 2021 13:46