Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 05 Ιούλιος 2021 12:49

Διαγωνισμός έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ετών 2020-2022»

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

Τίτλος έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022»

Προυπολογισμός μελέτης:9.500.000,00 € (με ΦΠΑ)/ 7.661.290,32 € (χωρίς ΦΠΑ)

Πηγή Χρηματοδότησης:Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 501)/Κωδικός:2020ΕΠ50100004

CPV:45233141 Εργασίες συντήρησης οδών

Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL631 (Aitoloakarnania)

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (Α/Α:182044)

-H προκήρυξη σύμβασης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη εφημερίδα της ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό προκήρυξης στο TED : 2021/S 126-330155 και καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ:21PROC008858867.

-Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC008861003

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 05 Ιούλιος 2021 16:09