Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 05 Ιούλιος 2021 12:49

Διαγωνισμός έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ετών 2020-2022»

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

Τίτλος έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022»

Προυπολογισμός μελέτης:9.500.000,00 € (με ΦΠΑ)/ 7.661.290,32 € (χωρίς ΦΠΑ)

Πηγή Χρηματοδότησης:Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 501)/Κωδικός:2020ΕΠ50100004

CPV:45233141 Εργασίες συντήρησης οδών

Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL631 (Aitoloakarnania)

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (Α/Α:182044)

-H προκήρυξη σύμβασης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη εφημερίδα της ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό προκήρυξης στο TED : 2021/S 126-330155 και καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ:21PROC008858867.

-Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC008861003

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 05 Ιούλιος 2021 16:09

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.