//
Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 30 Αύγουστος 2021 08:32

Διάνοιξη τάφρων, καθαρισμός ερεισμάτων, πρανών, διαμόρφωση κόμης, κοπή/εκρίζωση βλάστησης και αποκατάσταση μικροβλαβών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ετών 2021-2023

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ, ΚΟΠΗ/ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2021-2023,
ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ (Α.Α:182770), ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ (www.promitheus.gov.gr) ΤΟΥ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 30 Αύγουστος 2021 10:56