Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 01 Σεπτέμβριος 2021 07:28

Δημοσίευση προκήρυξης έργου

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του ΕΡΓΟΥ:

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΗΛΑΙΟ» Ε.Ο. ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 01 Σεπτέμβριος 2021 14:47