Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 05 Νοέμβριος 2021 13:37

Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (282683/5152/08-10-2021) στο πλαίσιο του έργου «AUTHENTIC OLIVE-NET»

Επισυνάπτονται οι οριστικοί πίνακες βαθμολογίας των υποψηφίων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνεργάτες/ιδες κατόπιν της υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/οικ.282683/5152/08.10.2021 (ΑΔΑ: ΩΗ717Λ6-ΟΗ5) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου εγκεκριμένου ευρωπαϊκού έργου «AUTHENTIC-OLIVE-NET: Certification of Authenticity and Development of a Promotion Network Olive products in the across border GREECE-ITALY area (Πιστοποίηση της αυθεντικότητας και ανάπτυξης δικτύου προώθησης των ελαιοκομικών προϊόντων της κοινής διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Ιταλίας), του διασυνοριακού / διακρατικού προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα–Ιταλία 2014-2020 με κωδ. MIS 5003145».

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 05 Νοέμβριος 2021 19:23