Τρίτη, 09 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 28 Δεκέμβριος 2021 13:54

Κοινοποίηση της αριθ. 1572/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. στους συμμετέχοντες στην αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/289176/7094/14-10-2021 διαπραγμάτευση του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για τη μεταφορά μαθητών της Π.Ε. Ηλείας

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 28 Δεκέμβριος 2021 16:00