Δευτέρα, 08 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 04 Φεβρουάριος 2022 09:58

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Διακηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για 12 μήνες, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 117.305,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» με κριτήριο κατακύρωσης ανά τμήμα του διαγωνισμού, το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφωμένης, για έκαστο είδος καυσίμου, μέσης λιανικής τιμής πώλησης της περιοχής, όπως αυτή ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 07 Φεβρουάριος 2022 18:40