Κυριακή, 14 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 25 Μάιος 2022 10:48

Νέες ημερομηνίες διαγωνισμού και το έργο κατασκευή πίστας για χρήστες αθλητικού εξοπλισμού με τροχούς (BMX, SCATE κλπ)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ (BMX, SCATE κλπ)
Με την υπ΄αριθμ 532/2022 (ΑΔΑ 6ΖΟΜ7Λ6-2Γ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό και εγκρίθηκε η μετάθεση της ημερομηνίας υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης καθως δεν υποβληθηκαν οικονομικες προσφορες , με δημοσίευση των νέων ημερομηνιών στο ΚΗΜΔΗΣ και στο site της Περιφέρειας:

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 10/06/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ.
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17/06/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 25 Μάιος 2022 13:54