Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 23 Σεπτέμβριος 2022 08:05

Διακήρυξη

Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου για τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για 24 μήνες.Προϋπολογισθείσας δαπάνης 148.800€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 23 Σεπτέμβριος 2022 14:39