Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 30 Δεκέμβριος 2022 11:24

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ «Βελτίωση της Ε.Ο. 27ης στο τμήμα Άνω Καστρίτσι Αργυρά»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

 

 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση της Ε.Ο. 27ης στο τμήμα Άνω Καστρίτσι - Αργυρά» με προϋπολογισμό: 1.500.000,00 EURO μετά του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με CPV: 45233141-9 κωδικός NUTS: EL632 και κωδικός έργου στο ΕΣΗΔΗΣ: 195171.

 Η μελέτη του παρόντος έργου αφορά εργασίες για την βελτίωση και συντήρηση της 27ης Επ. Οδού και ειδικά στο τμήμα Καστρίτσι - Αργυρά.

 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13.01.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12:00.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20.01.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 9:30 π.μ..

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του ν. 4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 3 της Διακήρυξης.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.pde.gov.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 05/01/2023 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 09/01/2023.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 30 Δεκέμβριος 2022 16:20

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.