Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 20 Μάρτιος 2015 10:46

Προκήρυξη - Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το διορισμό μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ)

Η Τριµελής Επιτροπή του άρθρου 10 παρ. 3 εδ. (αα) του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 / Α’ / 08-12-2014) απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το διορισµό των επτά (7) µελών του Περιφερειακού Επιστηµονικού Συµβουλίου Έρευνας και Καινοτοµίας (ΠΣΕΚ), σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 3 εδ. (ββ) του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 / Α / 08-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις»

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 20 Μάρτιος 2015 14:08