Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 08 Δεκέμβριος 2017 12:41

Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών για το έτος 2018 για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της ΠΕ Ηλείας

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

11/12/2017

Ημέρα Δευτέρα

11/12/2017, ημέρα Δευτέρα

Ώρα: 15:00

05/01/2018, ημέρα Παρασκευή

Ώρα: 15:00

11/01/2018, ημέρα Πέμπτη

Ώρα: 10:00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 08 Δεκέμβριος 2017 14:59