Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 28 Μάρτιος 2018 10:37

Δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης Κλειστής δημοπρασίας του έργου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς στις 10.04.2018

Εργολαβίας : «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Ο. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Χ.Θ. 48+500 έως Χ.Θ. 58+000)»

Προϋπολογισμός Εργολαβίας : 1.650.000,00 € (με Φ.Π.Α.) / 1.330.645,16 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση Έργου : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ) : 2017ΕΠ80100010

Κωδικός CPV σύμβασης: 45233139-3 (Συντήρηση κεντρικών οδικών αρτηριών)

Κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων: EL631 (Π.Ε. Αιτ/νίας)

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 30 Μάρτιος 2018 16:02