Κυριακή, 26 Μαΐου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 17 Ιούλιος 2018 12:26

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Κατασκευή οδού Λαστέικα - Παράκαμψη Αγίου Ιωάννη - Κατάκολο»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΙΚΑ- ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ- ΚΑΤΑΚOΛΟ»προϋπολογισμού 11.904.000,00 € με ΦΠΑ. Το έργο χρηματοδοτείται από το E.Π «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020   (ΣΑΕΠ 001/1) Κωδικός έργου 2016ΕΠ00110036.

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (www.pde.gov.gr)

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 17 Ιούλιος 2018 13:39