Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021
Τετάρτη, 19 Νοέμβριος 2014 12:22

Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης υποψηφιότητας για τη θέση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 179 «Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης» του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/01-06-2010)» καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους με γραπτή δήλωση στο προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, η οποία αρχίζει με την έκδοση της πρόσκλησης για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα την επιλογή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης και περατώνεται με την εισαγωγή του θέματος αυτού στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 312226/521/18-11-2014 πρόσκληση της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας ορίστηκε η 21η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου να γίνει στις 24 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00΄ στην Πάτρα στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλος» (Ακτή Δυμαίων 50), και πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει εγγραφεί η επιλογή του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης.

Έως τότε νέες δηλώσεις ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται και στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Ταχ. Δ/νση: Πατρών- Αθηνών 32 & Αμερικής, Πάτρα, τηλ.: 2613-613536/537.

Οι αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης περιγράφονται ως ακολούθως:

  • Υποδοχή των καταγγελιών άμεσα θιγομένων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών, των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής. Ελλάδας.
  • Διαμεσολάβηση για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από τις ανωτέρω καταγγελίες.
  • Υποχρέωση έγκαιρης απάντησης (έγγραφης ή ηλεκτρονικής) εντός 30 ημερών στους διοικουμένους.
  • Σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής και παρουσίασης από τον ίδιο και συζήτησης στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
  • Διατύπωση προτάσεων βελτίωσης διοίκησης της Περιφερειακής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του όσο και σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που εντοπίζονται από τον ίδιο.

Η θητεία του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης ακολουθεί τη θητεία των περιφερειακών αρχών.