Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Κυριακή, 02 Ιανουάριος 2011 02:08

Αρμοδιότητες Περιφερειάρχη

Ο Περιφερειάρχης έχει τις κατωτέρω αρμοδιότητες:
α) Εκδίδει όλες τις πράξεις μη κανονιστικού χαρακτήρα,
β) Εκτελεί τις αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου, της εκτελεστικής επιτροπής και της οικονομικής επιτροπής,
γ) Συγκαλεί και προεδρεύει της εκτελεστικής επιτροπής και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεων της,
δ) Εκπροσωπεί την περιφέρεια δικαστικώς και εξωδίκως,
ε) Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών της περιφέρειας,
στ) Διατάσσει την είσπραξη των εσόδων της περιφέρειας και αποφασίζει για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού,
ι) Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει η περιφέρεια,
ια) Συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων της περιφέρειας, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους,
ιβ) Συγκροτεί όπου απαιτείται συλλογικά όργανα,
ιγ) Μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του περιφερειακού συμβουλίου, καθώς και να παρέχει εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή του σε προϊσταμένους υπηρεσιών της περιφέρειας, με εξαίρεση χρηματικά εντάλματα πληρωμών,

 

Επίσης, κατ' εξαίρεση, μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής όταν δημιουργείται άμεσος κίνδυνος βλάβης των συμφερόντων της περιφέρειας από την αναβολή λήψης απόφασης. Στην περίπτωση αυτή ο περιφερειάρχης οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφαση του κατά την επόμενη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής.
Επιπλέον, προσέρχεται μια φορά κατ` έτος στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτής, όπου παρουσιάζει τον ετήσιο απολογισμό πεπραγμένων του περιφερειάρχη και της εκτελεστικής επιτροπής.
Τέλος, ο περιφερειάρχης παρουσιάζει τον προϋπολογισμό της περιφέρειας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετικές διατάξεις του Κανονισμού της.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 03 Ιανουάριος 2011 00:51