Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 16 Ιούλιος 2013 19:47

MANUNET II

manunet-logo-web

Το έργο MANUNET II (FP7 / ERANET) αφορά στη «Στήριξη των ΜΜΕ σε μια νέα κατεύθυνση στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας πάνω σε νέες διαδικασίες, ευέλικτα βιομηχανικά συστήματα και στη βιομηχανία του μέλλοντος» και αποτελεί μια συντονισμένη δράση 26 Ευρωπαίων Εταίρων (18 μελών, 6 συνδεδεμένων μελών και 2 συνδεδεμένων παρατηρητών) που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Πλαίσιο 7 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφορά στην προώθηση της βιομηχανικής έρευνας σε περιφερειακό επίπεδο με απώτερο στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων από την καθιέρωση νέου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας σε αυτόν τον τομέα.

Σκοπός του έργου είναι η ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, ο συντονισμός των προσπαθειών ανάμεσα στους συμμετέχοντες εταίρους και η δημιουργία μιας μόνιμης και βιώσιμης συνεργατικής υποδομής σε ότι αφορά πολιτικές και δράσεις για την προώθηση της βιομηχανικής έρευνας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο με επίκεντρο τις νέες παραγωγικές διαδικασίες, τα ευέλικτα βιομηχανικά συστήματα και τη βιομηχανία του μέλλοντος.

Αντικειμενικοί Στόχοι

Οι αντικειμενικοί στόχοι του έργου MANUNET II είναι οι εξής:

  • να δημιουργηθεί ένα consortium με πλατύτερη εκπροσώπηση στην Ευρώπη,
  • να βελτιωθεί η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ του MANUNET II και των Εθνικών και Περιφερειακών Προγραμμάτων των συμμετεχόντων εταίρων,
  • να βελτιωθεί η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ του MANUNET II και άλλων Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, όπως είναι οι NMP προσκλήσεις, η     πρόσκληση «η Βιομηχανία του Μέλλοντος» και άλλες ERANET προσκλήσεις σχετικές με τη βιομηχανία (π.χ., MATERA, MNT-ERANET II, κ.α.), ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ενοποίηση όλων αυτών των βιομηχανικών δραστηριοτήτων,
  • να προταθούν αποτελεσματικές λύσεις για ένα ολοκληρωμένο και βιώσιμο Ευρωπαϊκό Βιομηχανικό Πρόγραμμα βασισμένου σε Εθνικές και     Περιφερειακές χρηματοδοτήσεις και συμπληρωματικού ως προς τα υπόλοιπα υποστηρικτικά εργαλεία Ε&ΤΑ, και
  • να πραγματοποιήσει  4 Κοινές Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος ανοικτές στις Περιφέρειες/Χώρες των συμμετεχόντων εταίρων, με επιπλέον χρηματοδότηση από αυτές, με υψηλότερη κινητοποίηση επενδύσεων σε Ε&ΤΑ και αποτελεσματικότερη διάχυση.

Περισσότερες πληροφορίες  διατίθενται στην ιστοσελίδα www.manunet.net

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 16 Ιούλιος 2013 19:52
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Lead Era BioGAIA »